P A P B İ L

Loading

YETENEK ANALİZİ SÜRECİ

Bireyin 10 parmak izi parmak izi tarayıcı kiti ile PAPBİL programına taranır. Program tüm parmak izlerini tek tek kod veriye dönüştürerek kendi kod verileri ile eşleştirmeler yaparak analiz eder.

Analiz öncesi bilgilendirme

5 dk

Yetenek analizi süreci

5-10 dk

Danışmanlık süreci

30-40 dk

Tutarlılık

80%

HİZMETLERİMİZ

PRO-X YETENEK ANALİZİ

 • Yetenek Analizi
 • Raporlama
 • Süreç Rehberliği

PROFESYONEL YETENEK ANALİZİ

 • Kapsamlı Yetenek Analizi
 • Raporlama
 • Sistematik Psikolojik Danışmanlık

SÜREÇ REHBERLİĞİ

 • Süreç Takibi
 • Temel Kazanımlar
 • Online Danışmanlık

SERTİFİKA

 • PAPBİL Eğitimi
 • Uygulama
 • Güncelleme

1650

Yetenek Analizi

1854

Danışmanlık

30

Sertifikasyon

10

Satış Noktası

5

Ödüller

3

Bilimsel Yayınlar

3

Hibe - Destek

334

Tanıtım - Sunum

GÜNCEL GELİŞMELER

SIKÇA SORULAN SORULAR

PAPBİL ekibi papbil analiz yöntemini oluştururken Akademik Personeller öncülüğünde bilimsel araştırma teknikleri ile veri toplamış, bu verileri de bilimsel veri analizi yöntemleri ile analiz etmiştir. İnsanların parmak izleri formüllenebilmektedir. Bir insanın parmak izleri 100 kez de formüllense Henry-Galton Tasnif sitemine göre bu veri her defasında aynı çıkmaktadır. Parmak izi formülleri bu yönü ile sabit değer teşkil etmekte ve sürekli değişmemektedir. Bu itibarla formüller üzerinde matematik hesaplaması yapılabilir. Bu yönü ile parmak izi formüllendiği takdirde sabit veri haline dönüşmektedir. PAPBİL ekibi, yetenek grupları üzerinde parmak izi formüllerinin korelasyon değerlerini hesaplamış ve anlamlı verileriler elde ederk bu verileri PAPBİL algoritmasına eklemiştir.
Araştırma Yöntemi, Örneklem Grup PAPBİL (Parmak İzi Analiz Programı Bilişim ve Rehberlik Sistemi) Programının Algoritmasının temelleri 2017 yılında atılmıştır. O tarihten günümüze on binlerce kişi üzerinde algoritma tutarlılık çalışması yapılmıştır. Bu bağlamda yüzbinlerce parmak izi incelenmiştir. Çalışmalara ait net bir rakam söylemek doğru olmaz çünkü bu buluş hem seçkisel tabakalı örneklem gruplarda hem de seçkisiz beliren kontrol grupları üzerinde tutarlılık çalışması yürütülmüştür (Baltacı, 2018). Kontrol guruplarında seçkisiz beliren yöntemle yapılan parmak izi inceleme çalışmalarında pozitif bilimin demeli olar gözlem yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde parmak izi incelenecek bireyin parmakları doğrudan gözlem yolu ile büyüteç kullanılarak analiz edilmiştir. Bu tür incelemelerde örneklem grupları bazen sportif bir beceri ile ilgili yetenekli olduğu gözlemlenen bir birey, bazen düğün merasiminde çok güzel bir halay performansı sergileyen kişi üzerinde, bazen de Cenaze merasiminde insanlara çok güzel vaaz ve nasihat eden bir kişinin sözlü anlatım dilsel zekasının olduğu varsayımıyla parmak izleri incelenmiş ve bu kişilerin parmaklarında PAPBİL ALGONİTMASI var olup olmadığı gözlemlenmiştir. PAPBİL araştırmalarında veri toplama ve değerlendirme süreci bilimsel yöntemlerle sürdürülmüştür. İstatistiksel açıdan 100.000 ve üzeri bir evreni temsilen oluşturulacak örneklemin minimum 384 kişiden oluşmalıdır (Öztürk ve Kenzhebayeva, 2013). 384 sayısının 100 bin ve üzeri evreni temsile kabiliyetinin olduğu varsayımıyla yetinilmemiş her yetenek grubu, beceri ve kabiliyetler zeka alanları hakkında daha fazla örneklem grupları üzerinde çalışılmıştır. Bununla beraber istatistiki hesaplamalar yapmak adına bazı örneklem grupların adedi tam olarak sayılmıştır. Kan Bağı Bulunan Aile Bireyleri Arasında Parmak İzi Benzerliği konulu araştırmada parmak izinin kalıtsal boyutu hakkında 237 aileden 943 bireyin 9.407 adet parmak izi üzerinde benzerlik durumu araştırılmıştır (Çıngı, 2022). Sportif becerinin ölçülmesi konusunda, anaerobik güç ile parmak izi arasında bağ olup olmadığı araştırılmış bu bağlamda Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden 206 öğrenciye dair 5.300 veri toplanmıştır. Etik kurulu izinleri alınarak yapılan bu tür çalışmalarda bilimsel yöntemler kullanılmıştır. Sporcular üzerinde yaptığımız araştırmada Anaerobik güç ile parmak izi arasında bağ olduğu tespit edilmiştir (Çıngı vd. 2022 [Yayınlanmamış Makale]) PAPBİL Programı 2022 yılı Teknofest sürecinde Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Projesi olarak; sonrasında ise girişimci bir ticari yaklaşımla binlerce kişinin parmak izini analiz edilmiş; binlerce kişiye de analiz raporu sunulmuştur.
Veri Analizi, Geçerlilik, Güvenirlilik, Tutarlılık Hesaplamaları Geçerlilik, ölçmek istenen şeyin ne derece doğru ölçüldüğü anlamına gelmektedir. Güvenirlik, ölçülmek istenen şeyin ölçüm değerinin ise farklı durumlarda dahi benzer sonuçlar verebilmesi anlamına gelmektedir (www. bilgöl.edu.tr). Tutarlılık ise kısa zaman aralığında testin tekrarında aynı sonuç vermesidir. Bu bağlamda tutarlılık çalışmaları güvenirlik çalışmaları altında yürütülmüştür. Araştırmamızda elde edilen veriler üzerinde iki tür veri analizi işlemi yapılmıştır. Bunlardan birincisi yukarıda belirtilen örneklem gruplar üzerinde gözlemlenen yeteneklerin sahibi olan bireylerin parmak izlerinde PAPBİL Algoritmasına uyumluluk oranıdır. İkinci tür veri analizi işlemi ise parmak izi incelemesi ile PAPBİL Yetenek Analizi Raporunda yazılı metinlerin tutarlılığına dair yapılan araştırmalardır. PAPBİL programı, parmak izi inceleme tekniklerinden uluslar arası kabul görmüş yöntem ve tekniklerin algoritmatik temelleri ile çalışmaktadır. Bununla beraber yenilikçi bir yöntem geliştirmiştir. PAPBİL analizi esnasında bireylere soru sorulmaz, herhangi bir ölçek, yoruma ya da beyana dayalı bir teknik kullanılmaz. PAPBİL, hiçbir zaman değişmeyen ve bir biyometrik veri olan parmak izlerini analiz etmektedir. Parmak izi sabit bir veridir. Yoruma ya da sübjektif bakış açısına dayalı olmadığı gibi hiçbir sınırlılık ya da varsayıma bağlı değildir. PAPBİL’in algoritmasında uluslararası kabul gören Henry-Galton Parmak İzi Tasnif Sistemi, Galton Parmak İzi Formülleme Sistemi, Parmak İzi Öz Nitelikleri ve ÇINGI Açısal Ölçüm Değerleri referans alınmakta ve parmak izlerinden elde edilen kod veriye dönüştürülmektedir (EGM, 2005); (Çıngı, 2022). PAPBİL bu özellikleri ile yapay zekadan da destek alarak, bilimsel ve %94.6 oranında güvenilir, kişiye özel analiz sunmaktadır. Sunulan raporlar üzerinde doküman analizi yöntemi veri toplanmıştır. 2022 Teknofest Rize ve Teknofest Samsunda binlerce kişiye bu yöntem uygulanmıştır. Bireylere sunulan raporlardaki her bir başlık altında yazılı rapor metinleri için tutarlı olmadığını düşündüğünüz kısımların altını çizmeleri ve raporu tarafımıza getirmeleri istenilmiştir. Tüm katılımcılara bu yöntem uygulanmıştır. Bireylerden raporlarını dijital almak isteyenlerden ise sözlü dönüt alınmıştır. Böylelikle raporda belirtilen her bir yetenek başlığı altında ayrı ayrı hesaplamalar yapılma imkanı oluşmuştur. Ayrıca bireylerden etkin dönüt alabilmek adına analiz sonrası direk rehberlik yapılarak sorular yöneltilmiş ve raporlarda tutarlı olmadığı iddia edilen kısımların bireyler tarafından anlaşılmamasından kaynaklı mı yoksa PAPBİL analizindeki yöntemlerden mi kaynaklı olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Samsun ve Rize 2022 Teknofest sürecinde bireylerden alınan dönütler ışığında hesaplanan % 6,4 oranındaki (ortalama) tutarsızlığın azaltılması için tekrardan çalışma yürütülmüştür. Bu tutarsızlığın ise raporda belirtilen akademik cümlelerin tam anlaşılamaması, PAPBİL kullanıcısının ve yapay zekanın analiz esnasında yanılma yanlış hesaplama olasılığı olarak değerlendirilmiştir. Bununla beraber bazı bireylerin raporlarında bu tutarsızlık oranı %12 tutarsız çıkarken; çoğunlukta ise %100 tuttuğu verisi elde edilmiştir. Sonuç olarak hesaplanan tutarlılık (ölçmede güvenirlik) . Rapor sunulan kişilerin raporu tam anlamayışından kaynaklı tutarsızlığı ortadan kaydırmak amacıyla rehberlik servisine ağırlık verdik. PAPBİL raporlarındaki detayın bir kısmını PAPBİL Rehberlik hizmeti ile psikolojik danışman ve pedagog tarağından anlatılmasına karar verdik. Bu yöntem PAPBİL raporlarındaki tutarlılığın artmasına katkı sağladı.
PAPBİL Yetenek testi kişilerin parmak izlerini analiz eden bir programdır. Analiz yöntemi hakkında önceki sorularda detaylıca bahsedildi. PAPBİL Yöntemi Bilimsel temelde oluşturulurken Test Tekrar Test Yöntemi ile farklı zamanlarda aynı kişilere testler uygulanarak tutarlılık oranları hesaplanmış ve olası kullanıcı kaynaklı hatalar minimuma indirilmiştir. Doğum öncesinde meydana gelen parmak izleri ölene kadar değişmediği gibi ölüm sonrasında da değişmediği parmak izi biliminin kurucularından Galton’un, mumyaların parşömine olmuş derileri üzerinde yaptığı incelemeleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Eski Mısır parşömenlerinde onay anlamına gelir nitelikte parmak izi bası izleri bulunan evraklardaki parmak izleri ile bu parmak izlerinin sahiplerinin mumyalanmış ve günümüze kadar gelmiş parmak izleri üzerinde yapılan karşılaştırma ve analizde bu izlerin ölümden 5000 yıl sonra bile değişmemiş olduğunu görüşmüştür (Cihangiroğlu, 2005). Bu bağlamda parmak izlerinin değişmediği bilinmektedir. Kişilerine teslim edilen PAPBİL yetenek testine ait raporda hata payı olma ihtimali değerlendirildiğinde bu hatanın iki ayrı sebebi olabilir. Birincisi Yapay zeka ve PAPBİL operatörünün analiz esnasında sehven hata yapma ihtimalidir. İkinci hata payı ise PAPBİL’den kaynaklı değil uygulama şeklinden kaynaklı olabilir. Bilindiği üzere PAPBİL Yetenek Testi, temel analiz ve Detay Analizi şeklinde ikiye ayrılır. Bireye daha önceden temel analiz yapılmış ve bireyde sayısal, işitsel zeka ve yetenekleri dair bir rapor verilmiş olabilir. Birey tekrar başvurup detay analizi istediğinde sayısal, işitsel zeka ve yeteneklerine ek olarak uzamsal analitik zeka da çıkabilir. Birden fazla yetenek grubu yada zeka alanına sahip olmak Gardner’e göre çok normal bir durumdur (Gardner, 2012). Bu bağlamda yapılan analizlerde bu hata riski göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca görüşme yapılan kurumlar, şahıslar 4. Soruda belirtilen riski göz önünde bulundurarak tekrar tekrar analiz yaptırmış ve kafalarındaki tereddüdü gidermişlerdir.
Hayır. Parmak İzleriniz kaydedilmemektedir. PAPBİL Programı, kişilerin parmak izlerini KVKK (6698 sayılı Kanun) uygunluk çerçevesinde Açık rızaya tabi olarak işlemekte ve program tarafından bu parmak izleri görselleri doğrudan silinmektedir. Bu işlem kullanıcının kontrolünde olmayıp otomatik olarak silinmektedir. Programda raporla butonu tıklanınca analiz edilmek için görüntülenen tüm parmak izleri komple silinmektedir. Daha sonra bu silinen parmak izleri, bilgisayar teknolojisi ile getirmek istense bile mümkün değildir. KVKK kapsamında bu veriler anonim hale getirildiği için gelen veriler daha önceki parmak izlerinin görüntüsünden çok daha farklı olmaktadır. Bu durum PAPBİL programını KVKK ya uyumlu hale getirmektedir.

Sağlık, Spor, Genetik ve İnsan Kaynakları sektörlerinde ARGE çalışmalarımız devam etmektedir.